Marknoomer V – Tinem

Fan Tanno Hüttenrauch Deling wel ik weđer en nii Marknoomer Kaart publisiari. Desjirem Kaart nü fuar di Tērp Tinem. Tinem es seeker jen fan di ialst Tērper üp üüs Ailön, me sin ual Borig en di ual Tingstair en Lönföögerii. Di Marknoomer jir fortel üüs fan en ual Haawen, man wat üđers ken ja üüs …

Tial I – Di Haas Piđer

Fan Tanno Hüttenrauch Omdat’t üp Söl’ring ek oltermaning Boker / Tialen fuar Jungen jeft, haa ik nü en bikeent Engelsk Staatji fan Beatrix Potter me di Noom „Peter Rabbit“, of üp Söl’ring „Di Haas Piđer“, aurseet.Mesken wel ik ön Tökumst uk jit üđer kuurt of lüng Tialen aurseet, diarme’t muar tö leesen üp Söl’ring jeft. …

Marknoomer IV – List

Fan Tanno Hüttenrauch Jir nü di fjaart Diil fan min Marknoomer Kaarten fan Söl‘. Detlop, dit Listlön, di nuurđermiist Diil fan Söl‘ en uk fan Friislön en Nuurđfriislön. Alhüwel diar uk Deensk snaket waar, wiar di Liren diar diar uunet dach aaft fan friisk Stam en döör en döör me di Rest fan üüs Ailön …

Marknoomer III – Nuurđtērper (Woningstair, Brērerep, Kaamp)

Fan Tanno Hüttenrauch Desjirem Stek es nü al di trēr Diil fan min Kaarten fan di Marknoomer üp üüs Ailön Söl. Detlop di Marknoomer fan di Nuurđtērper! Ik wil sagaar sii, dat dit ön Woningstair jen friisk Noom jeft, diar di miist Söl’ring en Bisjukers keen – di Denghoog.Man üđers üs di Miisten teenk, heer …

Marknoomer II – Raantem en Hörnem

Fan Tanno Hüttenrauch Sa üs aural üp üüs Ailön, jeft dit uk ön Raantem en üp Hörnem (alsoo üp dit Hualevailön Hörnem of Fuartrap) maning ual Noomer fuar’t Lön. Diarme dānen ek auriiten uur, haa ik nü uk fuar des Diil fan üüs Ailön en Kaart me ali Marknoomer (diar ik lokalisiari kür) maaket. Uk …

Leedji Aurseeting I

Fan Kevin Behrens Maning Liren keen seeker di dütsk Band AnnenMayKantereit en mesken uk jaar Leedji „Du bist anders“. Kevin Behrens heer diarfuar en Söl’ring Aurseeting fan di dütsk Tekst skrewen. Jir nü di Tekst üp Söl’ring: Dü best üđers. Dü jerst mi ek tö. Dü weest, ik ken dit Swügin ek sa gur üs …

Marknoomer I – Weesterlön

Fan Tanno Hüttenrauch Alhüwel wü üs Söl’ring üüs Ailön keen, keen wü faaken ek muar di rocht Noomer fuar’t Lön.Di ual Noomer ken üüs fuul aur’t jer Leewent üp üüs Ailön fortel, diarom wel ik jir nü (töjest fuar Weesterlön) en Kaart me Marknoomer publisiari.Bi hok Marknoomer weet em deling ek muar seeker hur di …

Ual Hüüsing ön Weesterlön

Fan Tanno Hüttenrauch Weesterlön es en ual Tērp, töjest neemt 1462, man hurfuul weet di Miisten aur di gurtst Tērp üp Söl’? Om di Histoori fan üüs Tērp tö forstuunen, ken üüs üüs ual Hüüsing en jaar Histoori help. Hur maning dit jaav, hur ja stönen haa en hoken diar uunet fortel üüs fuul aur …

Histoori fan di Nuurđtērper

Fan Tanno Hüttenrauch Di jest Tiring, diar wü fan di Nuurđtērper haa es fan dit Jaar 1436, üs Woningstair (Wynningstede) neemt uur, üs di taust litjst Tērp üp Söl’. Diarfuar haa wü fan dit Jaar 1358 jit Tiring aur en Haawen bi ruar Klef, man wü weet ek, hur des Haawen lair. Döör di Archeologii …

Greevhoogninger üp Söl‘

Fan Tanno Hüttenrauch Omdat dit üp Söl’ maning ual Greevhoogninger jeft diar Noomer haa, wil ik jam altermaal üp jen Kaart bring, diarme em se ken, hoken jit bistuun en wat jaar (aaft mal ual) Noomer bidüüdi (of bidüüdi kür). Uk skel des Kaart dānen, diar jam me di eeđer Histoori fan üüs Ailön bifaati, …

Erstelle deine Website mit WordPress.com
Jetzt starten