Histoori fan di Nuurđtērper

Fan Tanno Hüttenrauch Di jest Tiring, diar wü fan di Nuurđtērper haa es fan dit Jaar 1436, üs Woningstair (Wynningstede) neemt uur, üs di taust litjst Tērp üp Söl’. Diarfuar haa wü fan dit Jaar 1358 jit Tiring aur en Haawen bi ruar Klef, man wü weet ek, hur des Haawen lair. Döör di Archeologii …

Greevhoogninger üp Söl‘

Fan Tanno Hüttenrauch Omdat dit üp Söl’ maning ual Greevhoogninger jeft diar Noomer haa, wil ik jam altermaal üp jen Kaart bring, diarme em se ken, hoken jit bistuun en wat jaar (aaft mal ual) Noomer bidüüdi (of bidüüdi kür). Uk skel des Kaart dānen, diar jam me di eeđer Histoori fan üüs Ailön bifaati, …

Jen ual Leedji fan Söl‘

Fan Tanno Hüttenrauch, eeđer Hermann Schmidt Diar kām en Skep bi süđer Sir me trii jung Friiers ön di Floot. Hoken wiar di förterst? Dit wiar Peeter Rootgrüün. Hur seet hi sin Spöören? Fuar Henerk Jerken’s Düür. Hoken kām tö Düür? Mariike salev, me Krük en Beker ön di jen Hun, en gul Ringer aur …

Trārā di Post es diar!

Fan Maren Jessen Ön histoorisk Ᾱpteeknings üt di leest Jaarhönerten ken em ek fuul finj aur di Kontakt fan Söl‘ me dit Fastlön. Di jest Mediilings aur en Forbinjing stami fan Bigen fan’t 17. Jaarhönert. Jer waar twesken Muasemströn en di Wiringhiart en Kraiter-Föribuat iinrocht. Jest ön di Merel fan’t 18. Jaarhönert waar fan en …

Faarwel, min Faađerlön

En üđer litjet bikeent Dechting fan Lorenz Christiansen (1816-1900) fan Weesterlön Faarwel, min Faađerlön, Faarwel en teenk om mi! Jit sjocht min Oog din Strön, Man bal forlast er di. Got help min Lönslir, jung en ual, En iiv, dat ja tö di jam hual, Da wel-t jam noch gur gung! – Let mi uk …

En Ströngang

En litjet bikeent Dechting, fan Lorenz Christiansen (1816-1900), Weesterlön Ik ging jens me Faađer tö Raantem bi Strön En traawet sa frügelk fuarof üp di Sön. En wan ik wat weet wil, da kiirt ik töbeek, Om Faađer tö fraagin en löp üs en Kreek. Hi sair mi: “Luk’ jir jens, diar sjochst dit Stair, …

Di jest Meln fan Weesterlön

Fan Tanno Hüttenrauch Jer dat di 1695 di nii Meln bi Tinem becht waar, jaav dit ön Weesterlön al lung en Meln. Des Meln stön üp Bunjiswung, nai bi di Süđerstraat fan deling. Fuul weet wü ek aur des Meln, hat es gur möögelk, dat di ön’t 15. Jaarhönert becht waar, üs em uk fan …

Wat aur Munkmeesk

Fan Tanno Hüttenrauch Munkmeesk (of ialer, Munkmērsk) es jen fan di junger Tērper üp Söl‘. Alhüwel Munkmeesk al 1422 üs „Mönchsmarsch“ neemt waar, jaav dit diar fuar en mal lung Tir niin Hüüsing, di nuurđermiist Hüüsing fan Kairem wiar bi Klenterdeel. Töhopsen saag Munkmeesk da noch mal üđers üt, fan dit ual Mērsklön „Munkmērsk“ es …

Di Bārigenen üp Söl‘

Fan Hermann Schmidt (eeđer Müllenhoff “Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig…) Sa üs di Störken üp Fastlön, sa sen di Lörkis en muar jit di Bārigenen üp Söl’ binai helig Fügler. Ja uur oler fangt of skööten. Em helpt jam, jaar Neester tö maakin. Diar uur Hööler, diar me Gangen öner di Grün forbünen …

Erstelle deine Website mit WordPress.com
Jetzt starten