Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Stiiner bi Strön

Fan Christian Peter Christiansen (1854-1922), fan Weesterlön Ik wiar itüüs en ging bi Strön; Di Senskiin lair aur See en Lön. Ik ging en taacht en saamelt Stiin; Ja wiar sa blank, ja wiar sa riin. Di jen wiar wit, di üđer blö En green di tr‘ēr, en broket tö; Di fjaart wiar ruar üs …

Faarwel, min Faađerlön

En üđer litjet bikeent Dechting fan Lorenz Christiansen (1816-1900) fan Weesterlön Faarwel, min Faađerlön, Faarwel en teenk om mi! Jit sjocht min Oog din Strön, Man bal forlast er di. Got help min Lönslir, jung en ual, En iiv, dat ja tö di jam hual, Da wel-t jam noch gur gung! – Let mi uk …

En Ströngang

En litjet bikeent Dechting, fan Lorenz Christiansen (1816-1900), Weesterlön Ik ging jens me Faađer tö Raantem bi Strön En traawet sa frügelk fuarof üp di Sön. En wan ik wat weet wil, da kiirt ik töbeek, Om Faađer tö fraagin en löp üs en Kreek. Hi sair mi: “Luk’ jir jens, diar sjochst dit Stair, …