Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Ual Hüüsing ön Weesterlön

Fan Tanno Hüttenrauch Weesterlön es en ual Tērp, töjest neemt 1462, man hurfuul weet di Miisten aur di gurtst Tērp üp Söl’? Om di Histoori fan üüs Tērp tö forstuunen, ken üüs üüs ual Hüüsing en jaar Histoori help. Hur maning dit jaav, hur ja stönen haa en hoken diar uunet fortel üüs fuul aur …

Histoori fan di Nuurđtērper

Fan Tanno Hüttenrauch Di jest Tiring, diar wü fan di Nuurđtērper haa es fan dit Jaar 1436, üs Woningstair (Wynningstede) neemt uur, üs di taust litjst Tērp üp Söl’. Diarfuar haa wü fan dit Jaar 1358 jit Tiring aur en Haawen bi ruar Klef, man wü weet ek, hur des Haawen lair. Döör di Archeologii …

Greevhoogninger üp Söl‘

Fan Tanno Hüttenrauch Omdat dit üp Söl’ maning ual Greevhoogninger jeft diar Noomer haa, wil ik jam altermaal üp jen Kaart bring, diarme em se ken, hoken jit bistuun en wat jaar (aaft mal ual) Noomer bidüüdi (of bidüüdi kür). Uk skel des Kaart dānen, diar jam me di eeđer Histoori fan üüs Ailön bifaati, …

Trārā di Post es diar!

Fan Maren Jessen Ön histoorisk Ᾱpteeknings üt di leest Jaarhönerten ken em ek fuul finj aur di Kontakt fan Söl‘ me dit Fastlön. Di jest Mediilings aur en Forbinjing stami fan Bigen fan’t 17. Jaarhönert. Jer waar twesken Muasemströn en di Wiringhiart en Kraiter-Föribuat iinrocht. Jest ön di Merel fan’t 18. Jaarhönert waar fan en …

En Ströngang

En litjet bikeent Dechting, fan Lorenz Christiansen (1816-1900), Weesterlön Ik ging jens me Faađer tö Raantem bi Strön En traawet sa frügelk fuarof üp di Sön. En wan ik wat weet wil, da kiirt ik töbeek, Om Faađer tö fraagin en löp üs en Kreek. Hi sair mi: “Luk’ jir jens, diar sjochst dit Stair, …

Di jest Meln fan Weesterlön

Fan Tanno Hüttenrauch Jer dat di 1695 di nii Meln bi Tinem becht waar, jaav dit ön Weesterlön al lung en Meln. Des Meln stön üp Bunjiswung, nai bi di Süđerstraat fan deling. Fuul weet wü ek aur des Meln, hat es gur möögelk, dat di ön’t 15. Jaarhönert becht waar, üs em uk fan …

Wat aur Munkmeesk

Fan Tanno Hüttenrauch Munkmeesk (of ialer, Munkmērsk) es jen fan di junger Tērper üp Söl‘. Alhüwel Munkmeesk al 1422 üs „Mönchsmarsch“ neemt waar, jaav dit diar fuar en mal lung Tir niin Hüüsing, di nuurđermiist Hüüsing fan Kairem wiar bi Klenterdeel. Töhopsen saag Munkmeesk da noch mal üđers üt, fan dit ual Mērsklön „Munkmērsk“ es …

Di jest Dochter fan Söl‘

Fan Maren Jessen Em brükt noch niin senerlig Fantasii, om jen fuartöstelen, wat fuar’n Piin di Iinuuners fan üüs Ailön bit hentö dit 18. Jaarhönert üthual skul, wan’s en bolnet Ter of en üđer swaar Kraanker forbünen me Wark her. Litj Liiđen en Siirkens waar fan sa neemt Barbiiren en Kirurgen, diar frii praktisiaret, töögen …

Aur di Bigen fan „Weesterlön“

Fan Tanno Hüttenrauch Fuar dat Weesterlön dit jest Lop neemt waar, 1462, uur sair dat Weesterlön jit „Aidem“ jit, en weesterk fan di Tērp fan deling lair. Hat uur sair dat Aidem di jest Nowember/Töökmuun 1436 önerging, en bluat jit di ual Sērk stuun bleev, omdat di üp en hooger Stair stön (sa 300 / …