Di jest Dochter fan Söl‘

Fan Maren Jessen Em brükt noch niin senerlig Fantasii, om jen fuartöstelen, wat fuar’n Piin di Iinuuners fan üüs Ailön bit hentö dit 18. Jaarhönert üthual skul, wan’s en bolnet Ter of en üđer swaar Kraanker forbünen me Wark her. Litj Liiđen en Siirkens waar fan sa neemt Barbiiren en Kirurgen, diar frii praktisiaret, töögen …

Aur di Bigen fan „Weesterlön“

Fan Tanno Hüttenrauch Fuar dat Weesterlön dit jest Lop neemt waar, 1462, uur sair dat Weesterlön jit „Aidem“ jit, en weesterk fan di Tērp fan deling lair. Hat uur sair dat Aidem di jest Nowember/Töökmuun 1436 önerging, en bluat jit di ual Sērk stuun bleev, omdat di üp en hooger Stair stön (sa 300 / …

Di Haawen fan Kairem, wat binai auriiten es

Fan Maren Jessen Fuaral di Teeknings fan di Ailönkroonist C. P. Hansen (1803-1879) hual di Taachten om di Haawen, wat jer ön Kairem lair, waaken. Man hat jeft uk jit ual Skelter, wat didiarem Kapitel fan di Sölring Histoori bilii, skreft Hermann Schmidt ( 1901-1979) ön sin Āpteeknings. Fan‘t Klef üt sjocht em deling bluat …

Welkemen bi „Fuar Söl’ring Lir 2.0“

Desjirem Blog skel en Stair bluat fuar üüs Söl’ring Spraak en Aart wiis. Hur wü üp Söl’ring (en me Dütsk Aurseeting) Steken, Düntjis, Staatjis, Aurseetings en maning üđer Saaken muar ütiiv wel. Eeđer di Jen fan „Fuar Söl’ring Lir“ haa wü al oltermaning Jaaren üp Söl‘ en Lerighair, diar wü nü forsjuk en fel wel! …

Erstelle deine Website mit WordPress.com
Jetzt starten