Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten

Di trii Breewer fan di Apostel Johannes üp Söl’ring

Aurseet fan Tanno Hüttenrauch eeđer di „Einheitsübersetzung“
Link tö di Pdf: jir kliki

Diilen fan di Aurseeting (jir kliki om diarhen tö springen)
Di jest Breev fan Johannes 1
Di jest Breev fan Johannes 2
Di jest Breev fan Johannes 3
Di jest Breev fan Johannes 4
Di jest Breev fan Johannes 5
Di taust Breev fan Johannes
Di trēr Breev fan Johannes

Di jest Breev fan Johannes 1

Dit Uurt fan dit Leewent

1 Wat fan Bigen of ön wiar, wat wü jert haa, wat wü me üüs Oogen sen haa, wat wü biluket en wat üüs Hunen önfaatet haa, dit forkinjigi wü: dit Uurt fan dit Leewent.
2 Aur dit Leewent waar iipenbaar; wü haa sen en bitjüü en forkinjigi juu dit eewig Leewent, wat bi di Faađer wiar en üüs iipenbaaret waar.
3 Wat wü sen en jert haa, dit forkinjigi wü uk juu, dat uk i Gimiinskep me üüs haa. Man wü haa Gimiinskep me di Faađer en me sin Seen Jeesus Kristes.
4 Wü skriiv det, dat üüs Früger folkemen es.

Dit Leewent ön-t Leecht

5 Dit es di Böör, diar wü fan höm jert haa en juu forkinjigi: Got es Leecht en niin Junkens es ön höm.
6 Wan wü sii, dat wü Gimiinskep me höm haa, en dach ön Junkens lewi, löög wü en dö ek di Waarhair.
7 Wan wü ön-t Leecht lewi, sa üs hi ön-t Leecht es, haa wü Gimiinskep mearküđer, en dit Blör fan sin Seen Jeesus maaket üüs fan ali Sen riin. 
8 Wan wü sii, dat wü niin Sen haa, sa mesföör wü üüs salev, en di Waarhair es ek ön üüs.
9 Wan wü üüs Senen bikeen, es hi truu en girocht; hi forjeft üüs di Senen en maaket üüs riin fan ali Ünrocht.
10 Wan wü sii, dat wü ek senicht haa, maaki wü höm tö en Löögner, en sin Uurt es ek ön üüs.

Jest Breev fan Johannes 2

Kristes, di Bistant bi di Faađer

1 Min Jungen, ik skriiv juu det, dat i ek senigi. Man wan jen senicht, haa wü en Bistant bi di Faađer: Jeesus Kristes, di Girocht.
2 Hi es di Forsööning fuar üüs Senen, man ek aliining fuar üüs Senen, man uk fuar di Senen fan di hiili Wārel
3 Wan wü sin Gibooten hual, sa keen wü, dat wü höm keent haa.
4 Hoken sair: Ik haa höm keent!, man sin Gibooten ek halt, di es en Löögner, en di Waarhair es ek ön höm.
5 Man hoken sin Uurt halt, ön höm es di Leefdi fan Got waaraftig folkemen; Diarön keen wü, dat wü ön höm sen.
6 Hoken sair, dat hi ön höm bleft, di skel uk lewi, sa üs hi lewet heer. 

Dit Giboot fan di Bröđernlefhair

7 Lef Bröđern, ik skriiv juu niin nii Giboot, man en ual Giboot, wat i fan Bigen of ön her haa. Dit ual Giboot es dit Uurt, wat i jert haa.
8 En dach skriiv ik juu en nii Giboot, wat ön höm en ön juu waaraftig uuren es; aur di Junkens forgair en dit waar Leecht al skinjt.
9 Hoken sair, hi es ön-t Leecht, man sin Bröđer haatet, es jit ön Junkens.
10 Hoken sin Bröđer lef heer, di bleft ön-t Leecht; diar jeft dit fuar höm niin Snöflin. 
11 Man hoken sin Bröđer haatet, di es ön Junkens. Hi wanert ön Junkens en weet ek, hur hi hengair; aur di Junkens heer sin Oogen blinj maaket.

Di Wārel uur ofweeget

12 Ik skriiv juu, Jungen, dat juu döör sin Noom di Senen foriiwen uur.
13 Ik skriiv juu, Faađern, dat i di keent haa, diar fan Bigen of ön es. Ik skriiv juu, Junglir, dat i di Ārig aurwünen haa.
14 Ik haa juu skrewen, Jungen, dat i di Faađer keent haa. Ik haa juu, Faađern, skrewen, dat i di keent haa, diar fan Bigen of ön es. Ik haa juu skrewen, Junglir, dat i stark sen, dat dit Uurt fan Got ön juu bleft en dat i di Ārig aurwünen haa.
15 Haa ek di Wārel en dit, wat ön di Wārel es, lef! Hoken di Wārel lef heer, di heer di Leefdi tö di Faađer ek.
16 Aur ales, wat ön di Wārel es, di Bigiar fan dit Fleesk, di Bigiar fan di Oogen en dit Praalin me dit, wat em biset, es ek fan di Faađer, man fan di Wārel.
17 Di Wārel en sin Bigiar forgair; man hoken di Wel fan Got dēr, di bleft ön Eewighair.

Dit Āptreeren fan di Antikrist

18 Min Jungen, dit es di leest Stün. I haa jert, dat di Antikrist kumt, en nü sen maning Antikristen kemen. Diarön keen wü, dat dit di leest Stün es. 
19 Ja sen fan üüs Meren kemen, man ja haa ek tö üüs jert; aur wan ja tö üüs jert her, wiar ja bi üüs blewen. Man dit skul iipenbaar uur, dat ja altermaal ek tö üüs jert haa.
20 I haa di Sualewing fan di, diar helig es, en i weet dit altermaal.
21 Ik skriiv juu ek, aurdat i di Waarhair ek keen, man ik skriiv juu, aurdat i di Waarhair keen en aurdat niin Lain fan di Waarhair stamet.
22 Hoken es di Löögner – wan ek di, diar ofljucht, dat Jeesus di Kristes es? Dit es di Antikrist: diar di Faađer en di Seen ofljucht.
23 Hoken di Seen ofljucht, di heer uk di Faađer ek; hoken di Seen bikeent, di heer uk di Faađer.
24 Fuar juu gelt: Wat i fan Bigen of ön jert haa, skel ön juu bliiv; wan dit, wat i fan Bigen of ön jert haa, ön juu bleft, da skel uk i ön di Seen en ön di Faađer bliiv.
25 En dit es dit Forspreeken, wat hi üüs tölööwet heer: dit eewig Leewent.
26 Det haa ik juu aur dānen skrewen, diar juu mesföör.
27 Wat juu öngair: Di Sualewing, diar i fan höm fingen haa, bleft ön juu, en i tört juu fan nemen biliir let. Ales, wat sin Sualewing juu liirt heer, es waar en niin Lain. Bliiv ön höm, sa üs dit juu sin Sualewing liirt heer.
28 En nü, min Jungen, bliiv ön höm, dat wü, wan hi iipenbaaret uur, di Töfersicht haa en bi sin Kumen ek fan höm ek biskaamet uur.
29 Wan i weet, dat hi girocht es, keen uk, dat hoken rocht dēr, fan Got stamet.

Jest Breev fan Johannes 3

Jeft en Biwiaring fan di Jungenskep fan Got

1 Se hur gurt di Leefdi es, diar di Faađer skeenkt heer: Wü jit Jungen fan Got en wü sen dit. Di Wārel keent üüs ek, aurdat hi höm ek keent heer.
2 Min Lefsten, nü sen wü Jungen fan Got. Man wat wü wiis skel, es jit ek iipenbaar uuren. Wü weet, dat wü höm lik wiis skel, wan hi iipenbaar uur; aur wü skel höm se, sa üs hi es.
3 Hoken det fan höm forhööpet, helicht jensalev, sa üs Hi helig es.
4 Hoken Sen dēr, hanelt töögen dit Rocht; aur Sen es töögen dit Rocht.
5 I weet, dat hi iipenbaaret uuren es, om di Senen wechtönemen, en ön hömsalev es niin Sen.
6 Hoken ön höm bleft, senicht ek. Hoken senicht, heer höm ek sen en höm ek keent.
7 Min Jungen, let juu fan nemen mesföör! Hoken di Rochtighair dēr, di es girocht, sa üs Hi girocht es.
8 Hoken Sen dēr, di stamet fan di Düüwel; aur di Düüwel senicht fan Bigen of ön. Man di Seen fan Got es iipenbaar uuren, om di Werken fan di Düüwel tönönttömaakin.
9 Hoken fan Got stamet, dēr niin Sen, aurdat Got sin Siit ön höm bleft. Hi ken ek senigi, aurdat hi fan Got stamet.
10 Diarön ken em di Jungen fan Got en di Jungen fan di Düüwel keen: Hoken ek rocht dēr en sin Bröđer ek lef heer, es ek fan 
Got.
11 Aur dit es di Böör, diar i fan Bigen of ön jert haa: Wü skel arküđer lef haa
12 en ek sa üs Kain haneli, diar fan di Ārig stamet en sin Bröđer 
duarsloch. Hurom heer hi höm duarslain? Aurdat sin Daaten ārig, man di Daaten fan sin Bröđer girocht wiar.
13 Wuneri juu ek, min Bröđern en Sestern, wan di Wārel juu haatet.
14 Wü weet, dat wü fan di Duar ön-t Leewent kemen sen, aurdat wü di Bröđern lef haa. Hoken ek lefheer, di bleft ön di Duar.
15 Hoken sin Bröđer haatet, es en Muurdiger, en i weet: Niin 
Muurdiger heer eewig Leewent, wat ön höm bleft.
16 Diarön haa wü di Leefdi keent, dat hi sin Leewent fuar üüs heniiwen heer. Sa skel uk wü fuar di Bröđern dit Leewent heniiv. 
17 Wan hoken dit Wārelsgur heer en sin Hart fuar sin Bröđer tömaaket, diar hi ön Nuar sjocht, hur ken di Leefdi fan Got ön höm bliiv?
18 Min Jungen, wü wel ek me Uurt en Tung lefhaa, man ön Daat en Waarhair.

Di Töfersicht fan di Jungen fan Got

19 Diarön skel wü keen, dat wü fan di Waarhair sen, en skel üüs Hart fuar sin Ansecht aurtjüü.
20 Aur wan dit Hart üüs uk önklaaget – Got es gurter üs üüs Hart en hi weet ales.
21 Lef Bröđern, wan dit Hart üüs dach ek foruurdiilet, sa haa wü töögen Got Töfersicht;
22 ales, om wat wü ber, fo wü fan höm, aurdat wü sin Gibooten hual en dit dö, wat höm haaget.
23 En dit es sin Giboot: Wü skel ön di Noom fan sin Seen Jeesus Kristes liiv en arküđer lef haa, eeđer dit Giboot wat hi üüs iiwen heer.
24 Hoken sin Gibooten halt, bleft ön Got en Got ön höm. En dat hi ön üüs bleft, dat keen wü ön di Gaist, diar hi üüs iiwen heer.

Jest Breev fan Johannes 4

Di Gaist fan di Waarhair en di Gaist fan di Forgesing

1 Lef Bröđern, truu ek ark Gaist, man proowi di Gaister, of ja fan Got sen; aur maning falsk Profeeten sen ön di Wārel üttain. 
2 Diarön keen i di Gaist fan Got: Ark Gaist, diar bikeent, Jeesus Kristes es ön-t Fleesk kemen, es fan Got. 
3 En ark Gaist, diar Jeesus ek bikeent, es ek fan Got. Dit es di Gaist fan di Antikrist, aur di i jert haa, dat hi kumt. Nü es hi al ön di Wārel.
4 Man i, min Jungen, sen fan Got en haa di falsk Profeeten aurwünen; aur di diar ön juu es, es gurter üs di, diar ön di Wārel es.
5 Ja sen fan di Wārel; diarom spreek ja, sa üs di Wārel sprakt, en di Wārel harket jam.
6 Man wü sen fan Got. Hoken Got keent, di harket üüs; hoken ek fan Got es, di harket üüs ek. Diarön keen wü di Gaist fan di Waarhair en di Gaist fan di Forgesing.

Di Gloov uur ön di Leefdi folkemen

7 Lef Bröđern, wü skel arküđer lef haa; aur di Leefdi es fan Got, en hoken lefheer, di stamet fan Got en keent Got.
8 Hoken ek lefheer, di heer Got ek keent; aur Got es Leefdi.
9 Di Leefdi fan Got waar mung üüs diardöör iipenbaaret, dat Got sin iining Seen ön di Wārel stjüürt heer, dat wü döör höm lewi.
10 Diarön bistaant di Leefdi: Ek dat wü Got lef her haa, man dat hi üüs lef her heer en sin Seen üs Forsööning fuar üüs Senen stjüürt heer.
11 Lef Bröđern, wan got üüs sa lef her heer, sa skel uk wü arküđer lef haa.
12 Nemen heer Got jens sen; wan wü arküđer lef haa, sa bleft Got ön üüs en sin Leefdi es ön üüs folkemen.
13 Diarön keen wü, dat wü ön höm bliiv en dat hi ön üüs bleft: Hi heer üüs fan sin Gaist iiwen.
14 Wü haa sen en wü bitjüü, dat di Faađer di Seen stjüürt heer üs di Reter fan di Wārel.
15 Hoken bikeent, dat Jeesus di Seen fan Got es, ön di bleft Got, en hi bleft ön Got.
16 Wü haa di Leefdi, diar Got tö üüs heer, keent en liiwen önnomen. Got es di Leefdi en hoken ön di Leefdi bleft, di bleft ön Got, en Got bleft ön höm.
17 Diarön es mung üüs di Leefdi folkemen, dat wü üp di Dai fan dit Rocht fortruu. Aur sa üs hi, sa sen uk wü ön des Wārel.
18 Banghair jeft dit ön di Leefdi ek, man di folkemen Leefdi fordreft di Banghair. Aur di Banghair reekent me Straaf, en hoken bang es, fan di es di Leefdi ek folkemen.
19 Wü wel lefhaa, aurdat hi üüs töjest lefher heer. 
20 Wan hoken sair: Ik haa Got lef!, man sin Bröđer haatet, es hi en Löögner. Aur hoken sin Bröđer ek lef heer, diar hi sjocht, di ken Got ek lef haa, diar hi ek sjocht.
21 En det Giboot haa wü fan höm: Hoken Got lef heer, di skel uk sin Bröđer lef haa.

Jest Breev fan Johannes 5

Di Gloov üs Wenbocht aur di Wārel

1 Hoken liift, dat Jeesus di Kristes es, stamet fan Got, en hoken 
di Faađer lef heer, di heer uk di lef, diar fan höm stamet.
2 Wü keen, dat wü di Jungen fan Got lef haa, wan wü Got lef haa en sin Gibooten hual.
3 Aur di Leefdi tö Got es, dat wü sin Gibooten hual; en sin 
Gibooten sen ek swaar.
4 Aur ales, wat fan Got stamet, aurwent di Wārel. En dit es di Wenbocht, diar di Wārel aurwünen heer: üüs Gloov.
5 Hoken üđers aurwent di Wārel, üs di, diar liift, dat Jeesus di Seen fan Got es?

Dit Tjüünis fan Got aur sin Seen

6 Dijirem es di, diar döör Weeter en Blör kemen es: Jeesus Kristes. Hi es ek bluat ön-t Weeter kemen, man ön-t Weeter en ön-t Blör. En di Gaist es di, diar Tjüünis oflair; aur di Gaist es di Waarhair.
7 Aur diar sen trii, diar Tjüünis oflii: 
8 di Gaist, dit Weeter en dit Blör; en des trii sen jen.
9 Wan wü fan Mensken en Tjüünis önnem, sa es dit Tjüünis fan Got gurter; aur dit es dit Tjüünis fan Got: Hi heer Tjüünis oflair fan sin Seen.
10 Hoken ön di Seen fan Got liift, di drait dit Tjüünis ön höm. Hoken Got ek liift, di maaket höm tö en Löögner, aurdat hi ek ön dit Tjüünis liift, wat Got fuar sin Seen oflair heer.
11 En dit es dit Tjüünis, dat Got üüs dit eewig Leewent iiwen heer; en det Leewent es ön sin Seen.
12 Hoken di Seen heer, di heer dit Leewent; hoken di Seen fan Got ek heer, di heer dit Leewent ek.

Ber en Fuarspreek

13 Det haa ik juu skrewen, dat i weet, dat i dit eewig Leewent haa; aur i liif ön di Noom fan di Seen fan Got.
14 Wü haa tö höm dit Fortruuen, dat hi üüs jert, wan wü om wat ber, wat eeđer sin Wel es.
15 Wan wü weet, dat hi üüs bi ales jert, hur wü om ber, da weet wü uk, dat hi üüs Beren al eeđerkemen es.
16 Wan hoken sjocht, dat sin Bröđer en Sen bigair, diar ek tö di Duar föört, di skel fuar höm böörigi; en Got skel höm en ali üđer Mensken Leewent iiv, fan di di Sen ek tö Duar föört. Aur hat jeft Sen, diar tö Duar föört. Fan det Sen snaki ik ek, wan ik sii, dat hoken ber skel.
17 Ark Ünrocht es Sen; man dit jeft Sen, diar ek tö Duar föört.

Wü sen ön Kristes biwaaret

18 Wü weet: Hoken fan Got stamet, senicht ek, man hoken fan Got stamet, waaret hömsalev, en di Ārig grept höm ek ön.
19 Wü weet: Wü sen fan Got, man di hiili Wārel es öner di Macht fan di Ārig.
20 Man wü weet: Di Seen fan Got es kemen, en hi heer üüs Iinsen skeenkt, dat wü Got di Waaraftig keen. En wü sen ön des Waaraftig, ön sin Seen Jeesus Kristes. Hi es di waaraftig Got en dit eewig Leewent.
21 Min Jungen, waari juu fuar di Ofgoten!

Di taust Breev fan Johannes

Önskreft en Gröötnis

1 Di Ialst ön di fan Got ütweelet Wüf en höör Jungen, diar ik ön Waarhair lef haa; man ek bluat ik, man uk ali, diar di Waarhair keent haa, haa jam lef
2 üp Grün fan di Waarhair, diar ön üüs bleft en di me üüs wiis skel ön Eewighair. 
3 Gnaad skel me üüs wiis, Barmhartighair en Freer fan Got, di Faađer, en fan Jeesus Kristes, di Seen fan di Faađer, ön Waarhair en Leefdi.

Lewin ön di Waarhair

4 Ik haa mi mal früget, mung din Jungen sokenen tö finjen, diar ön di Waarhair lewi, ee​​đer dit Giboot, wat wü fan di Faađer fingen haa.
5 En nü ber ik di, Wüf, ek üs wil ik di en nii Giboot skriiv, man bluat dit, wat wü fan Bigen of ön her: dat wü arküđer lef haa skel.
6 Aur di Leefdi es, dat wü eeđer sin Gibooten lewi. En dit Giboot, dat i fan Bigen of ön jert haa es: i skel ön di Waarhair lewi.

Waarskauing fuar falsk Liirers

7 Maning Forföörers sen ön di Wārel kemen; ja bikeen ek, dat Jeesus Kristes ön dit Fleesk kemen es. Dit es di Forföörer en di Antikrist.
8 Paset üp juu, dat i ek forlees, wat wü döör üüs Aarber fingen haa, man dat i di fol Luan fo!
9 Hoken dit aurskrert en ek ön di Liir fan Kristes bleft, heer Got ek. Man hoken ön di Liir bleft, heer di Faađer en di Seen.
10 Wan hoken tö juu kumt en ek des Liir mebringt, da nem höm ek ön juu Hüs āp, en grööt höm ek.
11 Aur hoken höm grööt, di heer Meskilj ön sin ārig Daaden.

Di Bisjuk uur bikeent maaket. Gröötnisen

12 Fuul her ik juu jit tö skriiwen; man ik wel dit ek me Popiir en Blak dö, man ik hööpi, salev tö juu tö kumen en persöönelk me juu tö snakin, dat üüs Früger folkemen uur.
13 Di Jungen fan din ütweelet Sester grööt di. 

Di trēr Breev fan Johannes

Önskreft en Gröötnis

1 Di Ialst ön di lef Gajus, diar ik ön Waarhair lef haa.
2 Min Lefst, ik wenski, dat dit di ön ali Dingen gur gair en dat dü sün blefst, sa üs dit din Siil gur gair!
3 Aur ik haa mi mal früget, üs Bröđern kām, diar fan din Truuhair tö di Waarhair Tjüünis oflair haa en birocht haa, hur dü ön di Waarhair lewest.
4 Ik haa niin gurter Früger, üs tö hiiren, dat min Jungen ön di Waarhair lewi.

Di Gastfriihair fan Gaius

5 Min Lefst, dü hanelst truu ön ales, wat dü ön di Bröđern, en 
sagaar ön freemer Bröđern dērst.
6 Ja haa fuar di Gimiindi fan din Leefdi Tjüünis oflair. Dü sket weldö, wan dü jam fuar jaar Rais sa ütröstest, üs dit fuar Got wiartig es.
7 Aur om sin Nooms Wel sen ja üttain en haa fan di Haiden nönt önnomen.
8 Diarom sen wü nü forplichtet, sokenen āptönemen, dat uk wü Meaarbersters fan di Waarhair uur.

Diotrefes uur törochtweeget

9 Ik haa ön di Gimiindi skrewen; man Diotrefes, diar mung jam di Jest wiis wel, nemt üüs ek āp.
10 Diarom skel ik höm, wan ik kum, om sin Dön en Driiwen tö teenken help. Me ārig Uurter bislađert hi üüs en es diar jit ek töfreer me; man hi salev nemt di Bröđern ek āp en halt uk ali diarfan of, diar dit dö wel, en slüt dānen üt di Gimiindi üt.
11 Min Lefst, maaki ek dit Ārigs eeđer, man dit Gurs! Hoken Gurs dēr, di es fan Got; man hoken Ārigs dēr, di heer Got ek sen.

Demetrius uur önbifeelen

12 Fuar Demetrius lii ali en uk di Waarhair salev en gur Tjüünis of; uk wü lii fuar höm Tjüünis of, en dü weest, dat üüs Tjüünis waar es.

Slütgröötnisen

13 Ik her di jit fuul tö skriiwen; man ik wel dit ek me Blak en Feđer dö.
14 Ik hööpi, di bal tö sen, en da skel wat persöönelk mearküđer snaki.
15 Freer wiis me di! Di Frinjer grööt di. Grööt di Frinjer, ark senerlig!

Kommentar hinterlassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: